REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA RAJU

Sklep internetowy Magia Raju działający pod adresem www.magiaraju.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Magia Raju Zakład Handlowo- Usługowy Danuta Kruczkowska z siedzibą: os. Rzeczypospolitej 3/76, 61-397 Poznań, posiadający NIP: 7821645061, REGON: 302688178, (e-mail): magiaraju@o2.pl, telefon: 507-380-157;

zwaną w niniejszym Regulaminie „Magią Raju”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.magiaraju.pl, w którym można za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Magię Raju;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Magia Raju skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Towar – rzecz, usługa lub prawo, które są prezentowane przez Magię Raju na stronie www.magiaraju.pl,
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.
 • Koszt dostawy – zależy od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Klient informowany jest o kosztach dostawy zawsze przed zawarciem Umowy sprzedaży. Magia Raju dostarcza przesyłkę do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r.. Nr 133 poz. 883 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827);


II. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.magiaraju.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Magię Raju danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, Magia Raju prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

 

III. Procedura składania zamówień

1.Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.magiaraju.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Internetowej Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 1. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 • zamawiany towar, jego ilość oraz rozmiar, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.
 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Magią Raju umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 2. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Magia Raju wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.magiaraju.pl
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Sklep Internetowy Magia Raju nie przechowuje treści zawartych umów.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

IV. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.magiaraju.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
 • podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy;

 

 1. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty dostawy, przedstawiana jest na stronie www.magiaraju.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz punkt V).
 3. Magia Raju zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

 

V. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • gotówką w przypadku odbioru własnego
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy

02 1090 1854 0000 0001 2317 7684

Magia Raju Zakład Handlowo-Usługowy Danuta Kruczkowska

Danuta Kruczkowska

os. Rzeczypospolitej 3/76, 61-397 Poznań

2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Magia Raju na życzenie Konsumenta może wystawić fakturę zwolnioną od podatku art 113 pkt 1

5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie.

6. Klient zobowiązuje się podjąć przesyłkę w terminie. Jeśli przesyłka nie zostaje podjęta, koszt zwrotu do nadawcy ponosi Klient. Klient na uregulowanie należności ma 7 dni roboczych.

 

VI. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Magii Raju.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 21 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Magii Raju.
 4. Jeżeli Magia Raju nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymała zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Sklep Internetowy Magia Raju zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.
 6. Realizacja zamówienia i wszelkie szczegóły dotyczące rzeczy wykonywanych na indywidualne zamówienie (m.in. projektu, druku, czcionki, kolorystyki) odbywają się wyłącznie drogą e-mail poprzez adres e-mail magiaraju@o2.pl.
 7. Ręczne wytwarzanie produktów powoduje, że żaden z nich nie jest identyczny nawet jeśli wykonywane są według tego samego wzorca. Stąd też produkt nabyty w Sklepie Internetowym może nieznacznie różnić się od produktu tego samego rodzaju prezentowanego w Sklepie Internetowym.
 8. Zwyczajne konsekwencje ręcznego wykonania produktów oferowanych w Sklepie Internetowym należą do ich natury i nie są uznawane za wady fizyczne wyrobów.
 9. Zamówienia dotyczące zaproszeń personalizowanych są realizowane po otrzymaniu wypełnionego formularza. Magia Raju w terminie 3 dni roboczych przesyła mailem projekt zaproszenia do akceptacji konsumenta (dotyczy zamówień powyżej 20 szt). Uwagi i poprawki mogą być przesłane tylko drogą e-mail.
 10. Zamówienia w których nieprawidłowo zostaną wypełnione dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail, brak lub zły nr telefonu) nie będą realizowane.

 

VII. Przedmioty personalizowane

1. Do zamówienia rzeczy personalizowanych (zaproszeń, winietek i in.) należy dołączyć listę gości (nie stosować tabeli). Imiona i nazwiska gości należy poprawnie odmienić.

2. Magia Raju nie ingeruje w żaden sposób w otrzymaną listę gości, przesłane wierszyki do podziękowań itp. Treści te są wklejane do zamówionych rzeczy personalizowanych w takiej formie w jakiej została przesłana do Magii Raju.

3. W przypadku zaproszeń, w które konsument chce samodzielnie wpisywać wybrane dane, np. personalizację gości, w formularzu musi on uwzględnić taki fakt i w odpowiednim miejscu tekstu wpisać kropki. Tak przygotowany projekt należy umieścić w formularzu oraz wysłać jako treść e-maila na adres Magii Raju.

 

VIII. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres: Magia Raju Zakład Handlowo- Usługowy Danuta Kruczkowska z siedzibą: os. Rzeczypospolitej 3/76, 61-397 Poznań.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Magii Raju reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.magiaraju.pl.
 3. Magia Raju rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Magia Raju naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Magia Raju zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Magia Raju Zakład Handlowo- Usługowy Danuta Kruczkowska z siedzibą: os. Rzeczypospolitej 3/76, 61-397 Poznań, magiaraju@o2.pl, tel. 507-380-157) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

         2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  1. Adresat [ Magia Raju Zakład Handlowo- Usługowy Danuta Kruczkowska z siedzibą: os. Rzeczypospolitej 3/76, 61-397 Poznań, e-mail: magiaraju@o2.pl]
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  5. Adres konsumenta(-ów)
  6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej
  7. Data 

   (*) Niepotrzebne skreślić
  8. Prawo odstąpienia, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy prawa konsumenta, nie przysługuje w przypadku rzeczy wykonywanych na indywidualne zamówienie konsumenta, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (dotyczy to w szczególności zaproszeń, podziękowań, winietek na stół, zawieszek na alkohol, księgi gości)

 

X. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

XI. Prawo autorskie

 1. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej Magii Raju, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią własność Magii Raju i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Interencie, rozpowszechnianie w całości lub w części wszelkich prezentowanych na Stronie Internetowej sklepu Magia Raju treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody Magii Raju, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

 

XII. Postanowienia kwońcowe 

 1. Magia Raju zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

 1. działa na szkodę Magii Raju, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
 2. uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Magię Raju uznane za niepożądane, Magia Raju zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 4. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
 5. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Magię Raju, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: magiaraju@o2.pl, jeżeli zostaną one uznane przez Magię Raju za wystarczające.
 6. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Magii Raju.
 7. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 9. Magia Raju jest przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 113 § 1 Ustawy o VAT.
 10. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów sklepu Magia Raju

Administratorem Danych Osobowych jest:

Magia Raju Zakład Usługowo Handlowy Danuta Kruczkowska

61-397 Poznań, Os. Rzeczypospolitej 3

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

SKLEP@MAGIARAJU.PL

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

a) zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym albo zamówienia – zgodnie z art. 6 litera b RODO,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z artykułem 6 litera c RODO.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

- przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z artykułem 6 litera f RODO.

W przypadku danych osobowych osób trzecich Administrator zbiera kategorie danych osobowych adekwatne do zamówienia w szczególności:

a) w przypadku zaproszeń imię i nazwisko, datę i miejsce wydarzenia,

b) w przypadku zamówień dyplomów informacje o odbytym szkoleniu lub zdobytym wykształceniu.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a)      Poczta Polska,

b)      przedsiębiorstwa kurierskie,

c) w przypadku zamówień spoza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:

a)  w przypadku zarejestrowanego klienta sklepu internetowego, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania,

b) w przypadku złożenia zamówienia dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura.

Podanie Państwa danych osobowych jest:

dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

W przypadku podania danych osobowych osób trzecich:

Oświadczam, że posiadam właściwą podstawę prawną do przekazania danych osobowych osób trzecich oraz zobowiązuje się przekazać tym osobą informacje zawarte w niniejszym formularzu.

Niepodanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

brak możliwości wykonania umowy/zamówienia, brak możliwości wystawienia faktury.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

zbierana jest wyłącznie w przypadku przetwarzania danych dotyczących informacji o imprezach religijnych i podawanych w celu realizacji zamówienia.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany. W przypadku profilowania oferta marketingowa będzie dopasowana do Państwa potrzeb.

 

Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub zapomnienia oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

Podstawa prawna

1.         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r

https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl - zwana w treści RODO

2. art. 6 litera b RODO –

b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. artykuł 6 litera c RODO –

c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. artykuł 6 litera f RODO –

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.


Realizacja Nowak Studio